fbpx

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Milou Smit en haar opdrachtgevers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1. Offertes

1.1 Een oriënterend gesprek is kosteloos.
1.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en veertien dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen.
1.3 Zodra een opdrachtgever een offerte (of voorstel) van Milou Smit goedkeurt, is sprake van een opdracht. Dit geldt voor zowel schriftelijke als mondelinge goedkeuring. Opdrachten zijn bindend en deze algemene voorwaarden zijn erop van toepassing.
1.4 In een offerte van Milou Smit vind je de opdrachtomschrijving. Belangrijkste zaken als investering, inbreng van de opdrachtgever, leveringstermijnen, doel van de tekst of content, tijd voor correcties en bijkomende werkzaamheden staan erin.
1.5 In de offerte en op de factuur kan Milou Smit onderscheid maken tussen verschillende kosten en uurtarieven voor verschillende werkzaamheden, als dit van toepassing is.
1.6 Noodzakelijke reiskosten en andere kosten zoals telefoonkosten die horen bij de opdracht, berekent Milou Smit afzonderlijk. Tenzij deze kosten bij de prijs zijn inbegrepen, zoals één standaard correctieronde.

Artikel 2 Wijziging of annulering opdracht
2.1 Als een opdrachtgever na opdrachtbevestiging de opdracht aanvult, brengt Milou Smit de extra kosten hiervoor apart in rekening. Dit kan tevens tot gevolg hebben dat het moment van opleveren later wordt.
2.2 Als de opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt, dan is Milou Smit niet verplicht teksten of content die nog niet gereed zijn te leveren. Milou Smit heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
2.3 In het geval van overmacht (zoals ziekte) bij Milou Smit, wordt dit direct gemeld. Tijdens de periode van overmacht, schorten de verplichtingen van Milou Smit op. Als blijkt dat nakoming van de verplichtingen niet meer mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. De opdrachtgever heeft recht op een vergoeding van kosten of schade.
2.4 Milou Smit heeft het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomt de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding indien:

  • de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;
  • bij faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever;
  • bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 3 Verstrekken benodigde gegevens
3.1 De opdrachtgever dient de gegevens en informatie die nodig zijn voor het kunnen schrijven van goede teksten en content tijdig, helder en volledig aan te leveren bij Milou Smit.

Artikel 4 Betaling
4.1 De betalingstermijn van iedere factuur is veertien dagen.
4.2 Bij omvangrijke of langdurige opdrachten, heeft Milou Smit het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren.
4.3 Betaalt de opdrachtgever later dan twee maanden na factuurdatum, dan brengt Milou Smit de wettelijke rente in rekening. Buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten zijn ook voor rekening van de opdrachtgever. Deze bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.
4.4 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen, mag de opdrachtgever de door Milou Smit ter beschikking gestelde teksten of content op geen enkele manier gebruiken.
4.5 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de teksten of content niet gebruikt.
4.6 Zorgen gedragingen of handelingen van de opdrachtgever ervoor dat Milou Smit de opdracht niet op een redelijke manier af kan maken, dan heeft Lou Business het recht de opdracht neer te leggen. Milou Smit heeft dan recht op het volledige honorarium, zoals overeengekomen in de offerte.

 

 

Artikel 5 Auteursrecht
5.1 Alle rechten blijven bij Milou Smit zolang het werk niet is geleverd of niet geheel is betaald.
5.2 Milou Smit heeft te allen tijde het recht haar naam te laten vermelden bij publicatie.
5.3 De opdrachtgever moet vooraf toestemming vragen om de teksten of content van Milou Smit te publiceren, verveelvoudigen of op een andere manier te gebruiken voor een ander medium dan afgesproken. Zonder toestemming is dit niet toegestaan.
5.4 Als de opdrachtgever de tekst(en) of content ingrijpend wijzigt en Milou Smit dit niet goedkeurt, kan Milou Smit gebruik van de tekst of content op grond van de Auteurswet verbieden.
5.5 Bij inbreuk op het auteursrecht moet de opdrachtgever een schadevergoeding aan Milou Smit betalen.
5.6 Tenzij anders is overeengekomen, heeft Milou Smit het recht en de vrijheid geleverde teksten en content te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Milou Smit is niet aansprakelijk voor fouten in teksten of content na controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever.
6.2 Milou Smit is niet aansprakelijk voor fouten van derden.
6.3 Milou Smit aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is Milou Smit uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt Milou Smit het geleverde product kosteloos.
6.4 Milou Smit is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7 Klachten en geschillen
7.1 Zichtbare gebreken dient de opdrachtgever direct na levering van de teksten of content, of binnen acht dagen na het verschijnen van het medium schriftelijk te melden aan Milou Smit.
7.2 Onzichtbare gebreken moet de opdrachtgever binnen acht dagen na vaststelling melden bij Milou Smit.
7.3 Klachten rondom facturen moeten binnen acht dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij Milou Smit zijn ingediend.
7.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Milou Smit beslissend.
7.5 Op elke overeenkomst tussen Milou Smit en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen, proberen de partijen deze samen op te lossen. Lukt dit niet, dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van Milou Smit.

 Artikel 8 Geheimhouding
8.1 Zowel Milou Smit als opdrachtgever zijn verplicht alle vertrouwelijke gegevens die zij ten behoeve van de samenwerking met elkaar delen, geheim te houden. Dit geldt ook na beëindiging van de opdracht. Informatie is vertrouwelijk als je weet of kan weten dat het vertrouwelijk is.

Artikel 9 Handelsregister
Milou Smit staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 74261703 in het handelsregister.